Škola je osnovana 30.augusta 1973 godine rješenjem SO Tuzla broj 06/1-61/377 , a verifikovana 29. augusta 1974 godine i upisana u registar Republičkog komiteta za obrazovanje , nauku i kulturu. Akt o upisu u registar pod brojem 1-03-610/03 od 20.augusta 1974 godine.

Javna ustanova Osnovna Škola "Brčanska Malta" radi pod ovim nazivom od 15.Juna 1993 godine.

Raniji naziv škole bio je Osnovna Škola "Sedam Sekretara SKOJ-a" koji je škola nosila do 1993 godine nasljedivši kadar i dobru dokumentaciju Osnovne  Škole "Centar" Tuzla.

~Školsko područje obuhvata područje dvije Mjesne zajednice i to : M.Z. "Brčanska Malta" i M.Z. "Novi Grad".